Sprawdź teraz
aplikację LESS_
Ulubione Info Sprzedaj Profil

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU LESS_

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W PORTALU

 4. ODBIORCY DANYCH W PORTALU

 5. PROFILOWANIE W PORTALU

 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Portalu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Portalu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Portalu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Portalu plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się wielką literą (np. Usługodawca, Portal, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Portalu dostępnym tutaj.

 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Portalu jest COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, KRS 0000750346, NIP 8992851201, REGON 381390129, wysokość kapitału zakładowego: 124 350,00 zł, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 737-195-555 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Portalu.

 4. Dane osobowe w Portalu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

 5. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem następujących wyjątków, w których podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne:

  1. zawieranie umów z Administratorem lub Operatorem Płatności - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Portalu oraz w Regulaminie Portalu i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych z Administratorem lub Umowy Płatności Online z Operatorem Płatności skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem lub Operatorem Płatności, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Portalu oraz w Regulaminie Portalu;

  2. korzystanie z określonych funkcjonalności w ramach Portalu – dla pełnego wykorzystania funkcjonalności dostępnych w ramach Portalu konieczne będzie podanie danych osobowych szczegółowo wskazanych na Portalu, w Regulaminie oraz w niniejszej Polityce Prywatności. Podanie takich danych pozwoli prawidłowo zrealizować dostępne w ramach Portalu funkcjonalności w pełnym ich zakresie;

  3. obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem;

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

  5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 8. Możliwość korzystania z Portalu nie jest przewidziana dla dzieci poniżej 16 roku życia, w związku z czym w przypadku odkrycia przez Administratora, iż w ramach Portalu zostały mu przekazane dane takiego dziecka, zostaną one niezwłocznie usunięte.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

  4. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W PORTALU

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Portalu, przy czym przeważnie będą to działania prowadzące do zawarcia umów w ramach Portalu, w tym także skorzystania z usług Przesyłki LESS_ oraz Płatności Online.

 2. Zakres danych przekazanych bezpośrednio przez Użytkownika i zbieranych przed Administratora jest następujący:

  1. rejestracja Konta – adres e-mail, zaś po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail także: nick, data urodzenia;

  2. jeżeli Użytkownik rejestruje Konto przy użyciu konta na platformie Facebook – imię i nazwisko, numer identyfikacyjny na platformie Facebook, opcjonalnie inne dane za pozwoleniem Użytkownika takie jak płeć, data urodzenia, adres e-mail;

  3. jeżeli Użytkownik rejestruje Konto przy użyciu konta na platformie Apple – imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia;

  4. pełne korzystanie z funkcjonalności Portalu – imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer konta bankowego;

  5. weryfikacja Użytkownika – dane dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika, z zastrzeżeniem, że takie dane są usuwane niezwłocznie po zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika;

  6. Realizacja Umów Sprzedaży - imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer śledzenia przesyłki, inne dane dotyczące wybranego sposobu realizacji przesyłki;

  7. Przesyłki LESS_ - imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, wybrany punkt nadania/odbioru przesyłki;

  8. rozwiązywanie sporów i problemów – wszelkie dane podane wcześniej w związku z realizacją spornej Umowy Sprzedaży, a ponadto wszelkie dane, które okażą się niezbędne dla wystarczającego wyjaśnienia sporu oraz ewentualnego zwrotu środków przez Administratora,

  9. dyskusje i czat pomiędzy Użytkownikami – treść wiadomości wysyłanych w ramach kontaktu pomiędzy Użytkownikami.

 3. Administrator będzie przetwarzał wszelkie dane związane z wykorzystaniem usługi Płatności Online świadczonej przez Operatora Płatności na rzecz Użytkownika i z zawarciem Umowy Płatności Online przez Użytkownika, w tym dane niezbędne do weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej, którą jest Operator Płatności, przy czym przetwarzanie tych danych odbywa się na wyraźne polecenie Użytkownika lub w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej przez Użytkownika z Operatorem Płatności.
  Wszelkie dane niezbędne do realizacji usługi Płatności Online podane przez Użytkownika Administrator przekazuje niezwłocznie Operatorowi Płatności, przy czym Administrator nie gromadzi tych danych (za wyjątkiem danych podawanych w związku z inną podstawą). Podstawą przetwarzania danych jest umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawarta przez Użytkownika z Administratorem i wynikający z niej obowiązek przekazania danych Operatorowi Płatności przez Administratora na polecenie Użytkownika oraz udzielone Administratorowi przez Użytkownika pełnomocnictwo. W ramach danych przekazywanych do Operatora Płatności Administrator będzie przekazywał dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, informacje z dowodu osobistego lub paszportu, informacje z wyciągu bankowego.
  Zakres przekazania wyżej opisanych danych może się różnić w zależności od sumy transakcji Użytkownika w ramach Płatności Online, a także jeżeli w trakcie weryfikacji wystąpi potrzeba przeprowadzenia dodatkowej procedury bezpieczeństwa stosowanej przez Operatora Płatności. Administrator będzie także przetwarzał dane Użytkownika przekazane mu przez Operatora Płatności takie jak saldo i historia transakcji celem prawidłowej realizacji umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawartej z Użytkownikiem.
  Dane przekazywane do Operatora Płatności przechowywane są przez Administratora jedynie przez okres niezbędny do ich skutecznego przekazania.

 4. W celu prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych – umożliwiania dodania przez Użytkownika zdjęcia w Portalu, Administrator za uprzednią zgodą Użytkownika może uzyskiwać dostęp do aparatu lub zdjęć na urządzeniu mobilnym Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja.

 5. Ponadto, Administrator może przetwarzać dane osobowe w Portalu w następujących celach, na następujących podstawach, oraz w następujących okresach:

  • Cel przetwarzania danych: Wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

  • Cel przetwarzania danych: Marketing bezpośredni

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Portalu oraz dążeniu do świadczenia Usług Elektronicznych.

  • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
   Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

  • Cel przetwarzania danych: Marketing

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora.

  • Okres przechowywania danych: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

  • Cel przetwarzania danych: Wyrażenie przez Klienta opinii

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii

  • Okres przechowywania danych: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

  • Cel przetwarzania danych: Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

  • Cel przetwarzania danych: Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

  • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

  • Cel przetwarzania danych: Korzystanie z Portalu i zapewnienie jego prawidłowego działania

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Portalu

  • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

  • Cel przetwarzania danych: Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Portalu

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Portalu celem poprawy funkcjonowania i zwiększenia zasięgu świadczonych Usług Elektronicznych

  • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

  • Cel przetwarzania danych: Weryfikacja Użytkowników

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na konieczności realizacji postanowień Regulaminu w zakresie weryfikacji tożsamości Użytkownika

  • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej weryfikacji tożsamości Użytkownika.

  • Cel przetwarzania danych: Wykonanie usługi Przesyłki LESS_

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usługi Przesyłki LESS.

  • Cel przetwarzania danych: Rozwiązywanie sporów w przypadku korzystania z usługi Płatności Online

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – polegających na konieczności realizacji postanowień Regulaminu w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy Użytkownikami.

  • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

4) ODBIORCY DANYCH W PORTALU

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności, operator świadczący usługi przesyłek i przewozów). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego (w tym także poza EOG), przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 4. Dane osobowe Użytkowników Portalu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Portalu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Portalu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  3. dostawcy umieszczonych w Portalu wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osobie odwiedzającej Portal pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym Facebook Ireland Ltd. oraz Apple Distribution International Limited – Administrator korzysta w Portalu z wtyczek serwisu Facebook oraz Apple ID i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Użytkownika korzystającego z Portalu do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) oraz Apple Distribution International Limited (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi odpowiednio tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ i tutaj: https://www.apple.com/legal/privacy/pl/ (dane te obejmują informacje o działaniach w Portalu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany do Facebooka lub Apple ID).

  4. innym Użytkownikom – w przypadku kontaktowania się za pośrednictwem Portalu z innymi Użytkownikami, a także w przypadku dodawania komentarzy i wystawiania ocen możemy przekazać dane Użytkownika takie jak imię i nazwisko, nick, treść opinii lub oceny innym Użytkownikom.

 5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Płatności Online, Administrator zobowiązany będzie do przekazania danych o takim Użytkowniku Operatorowi Płatności od momentu zaakceptowania przez Użytkownika warunków świadczenia usług Operatora Płatności, co będzie równoznaczne z wydaniem przez Użytkownika polecenia Administratorowi do przekazania swoich danych Operatorowi. Operator Płatności będzie przetwarzał dane zgodnie ze swoją polityką prywatności, która dostępna jest pod adresem https://www.adyen.com/pl_PL/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

 6. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Przesyłki LESS_, Administrator w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy będzie zobowiązany przekazać dane niezbędne do realizacji przesyłki wybranemu Dostawcy, przy czym wybrany Dostawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika jako podmiot podprzetwarzający na podstawie odrębnej umowy z Administratorem albo jako osobny administrator danych osobowych. Dane, które Administrator może przekazać w tym celu obejmują: imię i nazwisko, adres, numer telefony, adres e-mail, wybrany punkt odbioru/nadania przesyłki. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Dostawców można znaleźć pod następującymi adresami:

  1. Inpost sp. z o.o. - https://inpost.pl/polityka-prywatnosci;

  2. DPD Polska sp. z o.o. - https://www.dpd.com/pl/pl/polityka-prywatnosci/;

  3. RUCH S.A. - https://ruch.com.pl/polityka-prywatnosci/;

  4. Poczta Polska S.A. - http://bip.poczta-polska.pl/iinformacja-o-zbieraniu-danych-osobowych;

5) PROFILOWANIE W PORTALU

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

 2. Administrator może korzystać w Portalu z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie wpływają na możliwość albo uniemożliwienie zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwość korzystania z Usług Elektronicznych w Portalu. Efektem korzystania z profilowania w Portalu może być np. przypomnienie o niedokończonych działaniach w Portalu, przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo takiego profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z lepszych warunków w Portalu czy też nie.

 3. Profilowanie w Portalu polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Portalu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Portalu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie oraz w postanowieniach końcowych niniejszej polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Portalu.

7) COOKIES W SERWISIE WEBOWYM I ANALITYKA

 1. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie części Portalu będącej serwisem webowym (Serwis), dostępnej pod adresem internetowym less.app.

 2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 3. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Serwisu, można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

  1. Ze względu na ich dostawcę:

   1. własne (tworzone przez stronę Serwisu Administratora) oraz

   2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

  2. Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego:

   1. sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Serwisu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

   2. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

  3. Ze względu na cel ich stosowania:

   1. niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Serwisu Internetowego),

   2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Serwisu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

   3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Serwisu Internetowego)

 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących konkretnych celach:

  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

  2. zapamiętywania Produktów dodanych do Formularza Zamówienia w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)

  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, danych logowania i ankiet w Serwisie (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

  4. dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

  6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

 5. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Serwisu jest możliwe w następujący sposób:

  1. W przeglądarce Chrome: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

  2. W przeglądarce Firefox: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

  3. W przeglądarce Internet Explorer: (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

  4. W przeglądarce Opera: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

  5. W przeglądarce Safari: (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

  6. Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

 6. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  1. w przeglądarce Chrome

  2. w przeglądarce Firefox

  3. w przeglądarce Internet Explorer

  4. w przeglądarce Opera

  5. w przeglądarce Safari

  6. w przeglądarce Microsoft Edge

 8. Administrator może korzystać w Serwisie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu i analizie ruchu w Serwisie. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 9. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, które należą do podmiotów trzecich. Administrator zachęca, by po przejściu na inne strony lub aplikacje, zapoznać się z polityką prywatności właściwą dla tej strony lub aplikacji. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu Administratora i nie ma zastosowania w odniesieniu do innych stron lub aplikacji, na które Użytkownik może zostać przekierowany poprzez odnośnik.

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z treścią niniejszej Polityki Prywatności, jak również związanych z przysługującymi prawami, Użytkownik w każdej chwili może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego na Portalu, mailowo na adres [email protected], jak również poprzez nadanie listu na adres: Countme sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować e-mailowo pod adresem: [email protected] w sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz wykonywania praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, na mocy RODO.

 4. Organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. W przypadku zmian niniejszej Polityki Prywatności Administrator poinformuje Użytkowników o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz informacji na Portalu. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik będzie mógł usunąć swoje Konto.