Sprawdź teraz
aplikację LESS_
Ulubione Info Sprzedaj Profil

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU

LESS_

Portal LESS_ składa się z aplikacji dostępnej na urządzeniach mobilnych oraz z serwisu webowego (strony internetowej), dzięki którym Użytkownik może kupować lub licytować różnego rodzaju produkty i usługi. Naszym celem jest udostępnienie platformy sprzedażowej, na której Użytkownicy mogą prezentować Posty dotyczące produktów i usług, a zainteresowani kupnem mogą kupić lub wylicytować określone produkty.

W Portalu występują podmioty trzecie w stosunku do nas jako Usługodawcy - osoby korzystające z Portalu i wystawiające swoje Produkty (Sprzedawcy) albo zamierzające dokonać zakupu Produktu (Kupujący). W takim przypadku sama Umowa Sprzedaży zawierana jest między zainteresowanymi stronami, z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu, jednak bez naszego udziału. Portal umożliwia także zawarcie umowy z Operatorem Płatności oraz korzystanie z Płatności Online w celu dokonania zapłaty za zakupione Produkty. Również w tym przypadku Umowa Płatności Online zawierana jest między Sprzedawcą a Operatorem Płatności, za pośrednictwem Portalu, jednak my nie jesteśmy jej stroną.

Udostępniamy zatem za pomocą Portalu odpowiednie środki i narzędzia techniczne do zawarcia Umowy Sprzedaży przez Użytkowników, jak również Umowy Płatności Online, jednak nie jesteśmy w takim przypadku stroną zawartych Umów, co oznacza, że prawa i obowiązki z nich wynikające (przede wszystkim dostarczenie Produktu i dokonanie zapłaty) ciążą na Użytkownikach będących stroną danej Umowy.

Dokonywanie zakupów Produktów odbywać się może zarówno poprzez standardowy formularz zamówienia, jak i metodą licytacji. Następnie zakupiony przez Kupującego Produkt jest dostarczany przez Sprzedawcę Kupującemu na podany przez niego adres.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu LESS_ przez jego Użytkowników, w tym warunki licencyjne. Portal LESS_ chroniony jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z LESS_ możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w Regulaminie.

Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Portalu. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Użytkownika o korzystaniu z LESS_, regulują w szczególności zasady korzystania z Portalu, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zespół LESS_

1) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. APLIKACJA – część Portalu będąca aplikacją mobilną (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Portalu na urządzeniu mobilnym.

  2. DOSTAWCA – podmiot zewnętrzny świadczący profesjonalne usługi pocztowe i przewozowe w ramach Przesyłki LESS_.

  3. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – funkcjonalność Konta, interaktywny formularz dostępny w Portalu umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia.

  5. GOŚĆ – osoba fizyczna korzystająca z Portalu, która nie posiada Konta albo korzystająca z Portalu bez zalogowania do Konta.

  6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Portalu, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wystawionych Produktach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Portalu.

  8. KUPUJĄCY – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu poprzez złożenie Zamówienia albo złożenie Oferty.

  9. LICYTACJA – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży, w ramach której Sprzedawca poprzez wystawienie Produktu zaprasza Kupujących do składania Ofert zawarcia Umowy Sprzedaży danego Produktu celem zawarcia Umowy Sprzedaży z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę. Oferta złożona w toku Licytacji przestaje wiązać, gdy inny Użytkownik złożył Ofertę korzystniejszą. Licytacja prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży tylko w przypadku, gdy najwyższa Oferta złożona w jej toku jest przynajmniej równa cenie minimalnej danej Licytacji ustalonej przez Sprzedawcę.

  10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach w Portalu.

  11. OFERTA – oferta Kupującego składana w toku Licytacji i zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  12. OPERATOR PŁATNOŚCI – Adyen N.V. zarejestrowany w Holandii, pod numerem 34259528 z siedzibą przy Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandia.

  13. PEŁNOMOCNICTWO – udzielone Usługodawcy przez Sprzedawcę w procesie zawierania Umowy Płatności Online za pośrednictwem Portalu upoważnienie do składania w imieniu Sprzedawcy wobec Operatora Płatności wskazanych w treści upoważnienia oświadczeń związanych z korzystaniem przez Sprzedającego z Płatności Online z wykorzystaniem Portalu.

  14. PŁATNOŚĆ ONLINE - usługa świadczona przez Operatora Płatności na rzecz Sprzedawcy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z Operatorem Płatności, umożliwiająca przyjmowanie przez Operatora Płatności na rzecz Sprzedawcy zapłaty od Kupujących za Produkty oraz koszty dostawy Produktów przy użyciu metod obsługiwanych przez Operatora Płatności.

  15. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument dostępny pod adresem https://less.app/article/29, określający m. in. zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w związku z korzystaniem z Portalu.

  16. PORTAL, LESS_ – aplikacja dostępna na urządzeniach mobilnych oraz serwis webowy (strona internetowa), umożliwiające Użytkownikowi kupowanie lub licytowanie różnego rodzaju produktów i usług.

  17. POST – propozycja sprzedaży konkretnego Produktu na Portalu udostępniona Użytkownikom przez Sprzedawcę.

  18. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

  19. PRODUKT – dostępne w Portalu przedmioty lub usługi oferowane przez Sprzedawców, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

  20. PRZESYŁKI LESS_ - zintegrowana usługa wysyłki Produktów umożliwiająca Użytkownikom korzystanie za pośrednictwem Usługodawcy z usług Dostawców na zasadach opisanych w Regulaminie.

  21. REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu.

  22. SERWIS, SERWIS INTERNETOWY, LESS.APP – część portalu będąca serwisem webowym, dostępna pod adresem internetowym https://less.app.

  23. SPRZEDAWCA – Użytkownik oferujący Produkty na Portalu i będący stroną Umowy Sprzedaży zawieranej z Kupującym w odniesieniu do oferowanych przez siebie Produktów.

  24. UMOWA PŁATNOŚCI ONLINE – umowa o świadczenie usługi Płatności Online zawierana między Sprzedawcą a Operatorem Płatności.

  25. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pomocą Portalu. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie albo na skutek wygrania przez użytkownika Licytacji.

  26. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu zgodnie z Regulaminem.

  27. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z usługi Konta oraz innych usług dostępnych na Portalu.

  28. USŁUGODAWCA - COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, KRS 0000750346, NIP 8992851201, REGON 381390129, wysokość kapitału zakładowego: 124 350,00 zł, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 737-195-555.

  29. USŁUGI ODPŁATNE – fakultatywne usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie, w tym przede wszystkim Usługa Podbicia oraz Usługa Wyróżnienia.

  30. USŁUGA PODBICIA - odpłatna usługa polegająca na wyświetlaniu Posta na początku wyświetlanej listy Produktów w specjalnej części takiej listy w sposób losowy oraz rotacyjny.

  31. USŁUGA WYRÓŻNIENIA – odpłatna usługa polegająca na oznaczeniu danego Posta w specjalny sposób, w tym w szczególności poprzez oznaczenie takiego Posta jako „Wyróżniony” lub poprzez określenie tożsame.

  32. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

  33. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna dostępna w Portalu, umożliwiająca wyszukanie zamieszczonych w Portalu Postów o konkretnych parametrach. Wyszukiwarka jest dostępna także dla Gości korzystających z Serwisu.

  34. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2) O NAS

 1. Właścicielem PORTALU LESS_ jest COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, KRS 0000750346, NIP 8992851201, REGON 381390129, wysokość kapitału zakładowego: 124 350,00 zł, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 737-195-555.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z PORTALU LESS_ przez jej Użytkowników, w tym m. in. warunki licencyjne, kwestie związane z Płatnościami Online oraz Przesyłkami LESS_, a także zasady rozwiazywania sporów między Użytkownikami, zasady postępowania reklamacyjnego i zasady odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkowników.

3) O PORTALU LESS_

 1. LESS_ jest platformą handlową umożliwiającą Użytkownikom:

  1. wystawianie Postów w celu sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym;

  2. wzięcie udziału w Licytacjach, w których Użytkownicy licytują wystawione przez Sprzedawcę Produkty, zaś Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a zwycięzcą Licytacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

  3. dodawanie postów zakupowych, w których Użytkownicy mogą zaprezentować kupowane przez siebie Produkty pochodzące z Portalu lub z innych źródeł.

 2. Stronami Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca, który jest samodzielnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy – Usługodawca w żadnym przypadku nie jest stroną Umowy Sprzedaży zawartej przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu.

 3. Sprzedawcy mogą w ramach Portalu zawierać Umowy Sprzedaży wyłącznie jako osoby fizyczne. Usługodawca nie odpowiada za sytuacje, w których Sprzedawca prowadzi sprzedaż jako przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności Usługodawca nie jest uprawniony i nie posiada stosownych narzędzi do nadzorowania obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz związanego z nimi prawa do reklamacji i odstąpienia od umowy. Jedynym wyjątkiem od niniejszego zastrzeżenia jest sytuacja, w której Usługodawca występuje w roli Sprzedawcy – w takim przypadku Usługodawca zobowiązany jest dochować wszelkich obowiązków nałożonych na niego przez obowiązujące przepisy prawa.

 4. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych oraz innych usług wskazanych w niniejszym Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad, z zastrzeżeniem, iż przerwy techniczne w dostępie do Portalu nie będą postrzegane jako wady. Usługodawca jest również odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży, w której sam występuje w roli Sprzedawcy.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU LESS_

 1. Portal jest dostępny:

  1. w formie Aplikacji do pobrania w serwisach oraz aplikacjach App Store oraz Google Play;

  2. w formie Serwisu webowego dostępnego pod adresem www.less.app.

 2. Usługodawca zastrzega, iż funkcjonalności Portalu dostępne w Aplikacji oraz w Serwisie mogą się nieznacznie różnić.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania

  1. z Aplikacji:

   1. tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu;

   2. iOS 9.0 lub nowszy albo Android 4.0 lub nowszy,

   3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  2. z Serwisu:

   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

   2. dostęp do poczty elektronicznej;

   3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge (zalecana minimalna rozdzielczość ekranu obsługiwana przez przeglądarki to 1024x768 pikseli);

   4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 4. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Portalu pokrywa Użytkownik Portalu we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi.

 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Portalu jest uprzednie pobranie oraz zainstalowanie Aplikacji lub przejście do strony internetowej Serwisu.

 6. Użytkownik oraz Gość obowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest ponadto do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym w każdej sytuacji, w której podanie takich danych jest wymagane, zaś Gość zobowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym w trakcie rejestracji w Portalu. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 7. Korzystać z Portalu może każdy Użytkownik oraz Gość zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem ograniczonej dostępności Portalu dla Gościa opisanej w niniejszym Regulaminie.

 8. Użytkownikiem Portalu poprzez założenie konta może zostać jedynie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – w szczególności podkreśla się, iż korzystanie z Usług Elektronicznych przez podmioty inne niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie jest obecnie przewidziane przez Usługodawcę i takie usługi nie są świadczone.

 9. Gość może korzystać z Portalu jedynie w ograniczonym zakresie – poprzez Serwis Gość może dowolnie przeglądać Produkty oraz korzystać z Wyszukiwarki, zaś poprzez Aplikację Gość może jedynie przeglądać Produkty wyświetlane na stronie głównej Aplikacji. W szczególności Gość nie jest uprawniony do składania zamówień, wystawiania Produktów oraz zawierania Umów Sprzedaży.

 10. Szczegółowy opis funkcjonalności Portalu opisany jest w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Portalu, w tym w szczególności w zakładce FAQ dostępnej pod adresem https://less.app/article/33-faq.

 11. Korzystanie z Portalu i jego funkcjonalności przez Użytkowników jest bezpłatne z zastrzeżeniem Usług Odpłatnych oraz każdorazowo wyraźnie wskazanych innych odpłatnych funkcjonalności w Portalu.

 12. Korzystanie z Portalu możliwe jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik oraz Gość może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Portalu poprzez samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia Aplikacji, zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia lub zamknięcie okna przeglądarki internetowej. Odinstalowanie lub usunięcie Portalu ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta.

 13. Usługodawca zastrzega, iż możliwe są przerwy w dostępności Portalu związane z pracami technicznymi lub awariami. Usługodawca z wyprzedzeniem zamieści stosowną informację o planowanych pracach technicznych, przy czym w miarę możliwości prace techniczne będą prowadzone w godzinach nocnych.

 14. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu co do zasady jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w okresie, w celach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności.

5) NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PORTALU

 1. Korzystać z Portalu w pełnym zakresie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie może każdy Użytkownik posiadający aktywne Konto.

 2. Użytkownik może korzystać w Portalu z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Formularz Zamówienia;

  2. Konto;

  3. Newsletter;

  4. Wyszukiwarka.

 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Użytkowników jest bezpłatne, chyba że co innego zostało wskazane w Portalu lub w niniejszym Regulaminie.

 4. Newsletter – poprzez tą usługę Usługodawca dostarcza Użytkownikowi bieżących informacji o Portalu. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Warunki Newslettera określa odrębny regulamin.

 5. Wyszukiwarka - Użytkownicy mogą korzystać z Wyszukiwarki zarówno poprzez Aplikację jak i Serwis, zaś korzystanie z Wyszukiwarki dla Gości ograniczone jest jedynie do Serwisu. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną w Portalu bądź do poszczególnych zakładek, skorzystanie z filtrów i opcji wyszukiwania widocznych na stronie i kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po wyszukaniu określonej treści lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Wyszukiwarki, jednak możliwe jest zapisanie filtrów użytych przez Użytkownika w ramach Wyszukiwarki w przypadku posiadania Konta

6) WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Utworzenie Konta w Portalu jest warunkiem koniecznym dla uzyskania możliwości wystawiania Produktów na sprzedaż, składania Zamówień, składania Ofert, wykupu Usług Odpłatnych, komentowania Produktów.

 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących czynności:

  1. wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego w Aplikacji oraz w Serwisie wymaganymi danymi;

  2. zaakceptowaniu treści Regulaminu i kliknięciu pola akcji potwierdzającego chęć założenia Konta oraz

  3. potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. Wraz z linkiem aktywacyjnym na podany adres e-mail przesłana zostanie także obowiązująca wersja Regulaminu.

 3. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

  1. adres poczty elektronicznej,

  2. hasło.

 4. Po kliknięciu w link potwierdzający zgodnie z ust. 2 pkt 4 powyżej, przy pierwszym logowaniu niezbędne jest podanie następujących danych:

  1. nick,

  2. data urodzenia,

  3. miasto zamieszkania lub pobytu.

  4. Podanie danych o których mowa w niniejszym ustępie jest konieczne dla korzystania z Konta w ramach Portalu, z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań wskazanych ust. 5 oraz 6 poniżej. Szczegółowe zasady przetwarzania danych podanych przez Użytkownika opisuje Polityka Prywatności [hiperłącze].

 5. W przypadku chęci złożenia Zamówienia lub złożenia Oferty przez Użytkownika, konieczne jest uprzednie uzupełnienie danych Konta poprzez podanie:

  1. imienia i nazwiska,

  2. adresu korespondencyjnego do wysyłki zakupionego Produktu – ulicy, miasta, kodu pocztowego,

  3. numeru telefonu,

 6. Ponadto, w przypadku chęci wystawienia Produktu na sprzedaż przez Użytkownika, konieczne jest uprzednie uzupełnienie danych wskazanych w ust. 5 powyżej oraz dodatkowo podanie numeru konta bankowego.

 7. Użytkownik podając jakiekolwiek dane w ramach Portalu zaręcza, że dane te są prawdziwe, aktualne i nie wykorzystuje ich bezprawnie. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności, prawdziwości oraz wykazania uprawnień do korzystania z podanych przez Użytkownika danych celem zapewnienia pewności i bezpieczeństwa funkcjonalności oferowanych w ramach Portalu. W szczególności Usługodawca może żądać weryfikacji podanych danych osobowych, informacji i cech oferowanych na Portalu Produktów oraz wszelkich innych informacji, jakie mogą okazać się konieczne dla zapewnienia, że działalność Użytkownika na Portalu odbywa się w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu. Ponadto istnieje możliwość zweryfikowania tożsamości Użytkownika i oznaczenia jego Konta jako zweryfikowane lub innym tożsamym oznaczeniem.

 9. W ramach Portalu istnieje możliwość zalogowania się w Portalu poprzez skorzystanie z posiadanego przez daną osobę konta na platformie zewnętrznego podmiotu – np. Facebook lub Apple. Pierwsze logowanie za pośrednictwem takiego konta będzie odnosiło skutek jak proces rejestracji Konta opisany w niniejszym rozdziale.

 10. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Portalu w tym samym czasie, z zastrzeżeniem sytuacji, w której utraci on dostęp do posiadanego Konta i nie będzie możliwym odzyskanie takiego dostępu – w takim przypadku Użytkownik uprawniony jest do założenia drugiego Konta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania zasadności posiadania wielu Kont przez jednego Użytkownika.

 11. Użytkownik zapewnia, że dochowa należytej staranności w celu uniknięcia sytuacji wykorzystywania Konta przez podmiot trzeci względem Użytkownika. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku utraty dostępu do Konta na rzecz podmiotu trzeciego.

 12. Usługa Elektroniczna Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z usługi Konta) poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji w ramach Konta w Portalu albo poprzez wysłanie stosownego żądania Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres Usługodawcy - ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław.

 13. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku gdy Użytkownik podjął jakąkolwiek aktywność na Portalu polegającą na złożeniu Zamówienia lub złożeniu Oferty lub sprzedaży Produktu, w celu usunięcia Konta konieczne jest przesłanie żądania na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub pisemnie na adres Usługodawcy, a także upływ 30 dni od dnia zawarcia ostatniej Umowy Sprzedaży lub finalizacji ostatniej Umowy Sprzedaży, z tytułu której zapłata nastąpiła z wykorzystaniem Płatności Online. W przypadku, gdy Użytkownik korzystający z Płatności Online posiada zgromadzone środki u Operatora Płatności, usunięcie Konta jest możliwe jedynie po wypłacie tych środków lub skontaktowaniu się z Usługodawcą. Rozwiązanie umowy o usługę Konta odnosi skutek na przyszłość i jest równoznaczne z wygaśnięciem wszelkich innych umów łączących Użytkownika z Usługodawcą, a także z usunięciem wszelkich informacji gromadzonych przez Usługodawcę w ramach Konta, poza tymi, których przechowywanie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

7) WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW

 1. Jedną z możliwości Konta w Portalu jest wystawienie Postów w celu sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Portalu dla wszystkich Użytkowników oraz Gości. Wystawienie Posta możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza wystawienia Posta dostępnego w odpowiedniej zakładce Portalu – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Portalu. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Post z danym Produktem zostaje wystawiony w Portalu.

 2. Użytkownik może wystawiać Produkty w ramach Portalu jako opcja zakupu „Kup teraz” za pośrednictwem Zamówienia, opcja Licytacji lub opcja Licytacji z możliwością „Kup teraz”.

 3. Wystawienie Produktu na sprzedaż odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj” lub innego przycisku oznaczonego równoznacznym wyrazem lub sformułowaniem. Po naciśnięciu takiego przycisku Użytkownik może wybrać czy chce sprzedać Produkt czy dodać zakupiony przez siebie przedmiot do swojej kolekcji wyświetlanej innym Użytkownikom oraz Gościom w ramach Konta. Po uzupełnieniu wymaganych danych, Użytkownik potwierdza chęć wystawienia Produktu na sprzedaż poprzez naciśnięcie przycisku „ Dodaj”.

 4. Wystawianie Produktów z możliwością zapłaty z wykorzystaniem Płatności Online jest możliwe wyłącznie przez Użytkownika:

  1. będącego stroną Umowy Płatności Online,

  2. uprawnionego zgodnie z treścią Umowy Płatności Online do przyjmowania zapłaty za Produkty oraz koszty dostawy z wykorzystaniem Płatności Online,

  3. który udzielił Usługodawcy Pełnomocnictwa, które pozostaje w mocy.

 5. Zawarcie przez Użytkownika Umowy Płatności Online z Operatorem Płatności może nastąpić za pośrednictwem Portalu w trakcie wystawiania Posta. Umowa Płatności Online za pośrednictwem Portalu może być zawarta jedynie przez pełnoletniego Użytkownika, który posiada miejsce zamieszkania w jednym z krajów wskazanych w załączniku nr 3 do Regulaminu. W toku zawierania Umowy Płatności Online Usługodawca na polecenie Użytkownika przekazuje Operatorowi Płatności informacje i dokumenty wymagane przez Operatora Płatności dla zawarcia Umowy Płatności Online.

 6. Post powinien zawierać wymagane przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem informacje, w szczególności powinien określać:

  1. główne cechy Produktu, w tym oznaczenie kategorii Produktu w ramach Portalu;

  2. opis Produktu;

  3. cenę Produktu uwzględniającą wszelkie możliwe dodatkowe opłaty mogące znaleźć zastosowanie;

  4. sposób i termin zapłaty (w przypadku oferowania Produktów bez możliwości zapłaty z wykorzystaniem Płatności Online);

  5. sposób i termin dostawy (w przypadku oferowania Produktów z dostawą inną niż w ramach Przesyłki LESS_) .

 7. Post zamieszczony na Portalu ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, który go wystawił, z zastrzeżeniem że może go wycofać lub zmienić do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku Produktów oferowanych w ramach Licytacji, Sprzedawca może wycofać Produkt z Licytacji do momentu złożenia pierwszej Oferty w odniesieniu do danego Produktu.

 8. Użytkownik może wystawiać nieograniczoną liczbę Produktów z zastrzeżeniem, że dany Produkt może zostać wystawiony tylko raz.

 9. Opis Produktu powinien zawierać zwięzłą, zrozumiałą i zgodną z rzeczywistością charakterystykę wystawionego Produktu, w tym w szczególności jego najważniejsze cechy i być zgodny z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie. Jeżeli to konieczne, wymagane jest także sprecyzowanie czy wystawiony Produkt dotyczy sztuki, pary, zestawu, kompletu itp. Wybrana przez Użytkownika kategoria Produktu powinna odpowiadać jego najważniejszym cechom.

 10. Użytkownik uprawniony jest do modyfikacji Posta wystawionego na Portalu, przy czym zmiana taka jest niedozwolona w przypadku wystawienia Produktu na Licytację i złożenia w ramach takiej Licytacji Oferty.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia Posta, gdy taki Post narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia danego Posta, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży mających za przedmiot dany Produkt. W przypadku nieprawidłowego oznaczenia kategorii Produktu, Usługodawca uprawniony jest do jej zmiany, co nie wpływa na inne okoliczności związane z wystawieniem Produktu.

 12. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Ponadto, Sprzedawca musi być właścicielem oferowanych Produktów lub posiadać bezsporne prawo do ich zbywania. Post, jego przedmiot oraz opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

 13. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę Postów dotyczących dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (produkty zakazane). Ponadto, w przypadku wystawiania Posta z możliwością zapłaty z wykorzystaniem Płatności Online, przedmiotem takiego Posta nie może być produkt lub usługa wskazana na Liście Przedmiotów i Usług Niedozwolonych Operatora Płatności.

 14. Na żądanie Użytkownika zainteresowanego Postem Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków sprzedaży Produktu.

 15. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Posta (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Użytkownikami dotyczących przedmiotu i warunków Posta treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Portalem oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Portalu i Usługodawcy, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

8) ODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi dodatkowe, odpłatne funkcjonalności Konta w Portalu:

  1. Usługę Podbicia,

  2. Usługę Wyróżnienia,

  3. Pakiet składający się z określonej ilości Usługi Podbicia oraz Usługi Wyróżnienia;

 2. Zakup odpłatnych funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 powyżej jest możliwy wyłącznie w Aplikacji.

 3. Szczegółowy zakres każdej z powyższych odpłatnych funkcjonalności jest wskazywany Użytkownikowi w Aplikacji przed potwierdzeniem przez Użytkownika chęci skorzystania z danej odpłatnej funkcjonalności.

 4. Płatności z tytułu Usług Odpłatnych mogą być dokonane przez Użytkownika wyłącznie za pośrednictwem konta Użytkownika w Sklepie Google Pay albo w App Store w formie płatności jednorazowej. Opłata za Usługi Odpłatne dokonywana jest z góry i przed aktywowaniem odpłatnych funkcjonalności przez Usługodawcę.

 5. Aktywacja przez Usługodawcę Usługi Odpłatnej następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania płatności tytułem zapłaty za tą Usługę Odpłatną.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o korzystanie z Usług Odpłatnych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail po dokonaniu płatności. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy.

9) WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY W RAMACH OPCJI KUP TERAZ

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Portalu następuje przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia dostępnego w Portalu – złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Kup teraz” w Formularzu Zamówienia – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

 2. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Portalu, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.

 3. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje automatycznie dane kontaktowe Kupującego podane przez niego dobrowolnie w ramach jego Konta.

 4. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawca jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.

 5. Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.

10) LICYTACJE

 1. Sprzedawca, dodając Post w Portalu, może wybrać dla niego opcję sprzedaży poprzez Licytację.

 2. W ramach Licytacji Sprzedawca ustala cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się zawrzeć Umowę Sprzedaży wystawionego Produktu, a także okres trwania Licytacji (przy czym maksymalny czas trwania Licytacji to 90 dni).

 3. Umowa Sprzedaży w przypadku Licytacji jest zawierana w wyniku przybicia, w sytuacji, w której zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie oraz opisie Licytacji ustalony zostaje jej zwycięzca. Zwycięzcą Licytacji jest Kupujący, który w toku Licytacji do momentu jej zakończenia złoży najwyższą cenowo Ofertę, a jednocześnie Oferta ta będzie wyższa bądź równa cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedawcę.

 4. Złożenie Oferty przez Kupującego w danej Licytacji możliwe jest poprzez wykorzystanie funkcjonalności Portalu, przy czym Oferta złożona zostaje wraz z kliknięciem dostępnego w opisie Produktu pola „Licytuj”.

 5. Przybicie następuje poprzez umieszczenie Sprzedawcy i Kupującemu będącemu zwycięzcą Licytacji w odpowiedniej zakładce w ramach ich Konta niezwłocznie po zakończeniu Licytacji automatycznej informacji, która zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym, który jest zwycięzcą Licytacji. Dodatkowo Sprzedawcy i Kupującemu przesyłana jest niezwłocznie automatyczna wiadomość zawierająca potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy Licytacja zawiera opcję „Kup teraz”, Umowa Sprzedaży zawarta jest w momencie kliknięcia przez jednego z Kupujących przed zakończeniem Licytacji pola „Kup teraz”, co powoduje jednocześnie automatyczne zakończenie Licytacji.

 6. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku korzystania przez Sprzedawcę z Płatności Online niedozwolone jest wystawianie Postów z opcją sprzedaży poprzez Licytację o charakterze charytatywnym.

 7. Sprzedawca w ramach Licytacji może oferować dostępność Przesyłki LESS_ - w takim przypadku, jeżeli Kupujący będący zwycięzcą Licytacji zdecyduje się na skorzystanie z Przesyłki LESS_, zostanie on obciążony jej ceną.

 8. W przypadku Licytacji, w której Oferty nie przekroczyły lub nie wyrównały ceny minimalnej określonej przez Sprzedawcę, po zakończeniu Licytacji nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11) PŁATNOŚCI ONLINE

 1. Zapłata za Produkty oraz koszty dostawy, w tym także koszty za Przesyłkę LESS_, następuje z wykorzystaniem Płatności Online, jeżeli Sprzedawca zawarł Umowę Płatności Online z Operatorem Płatności.

 2. Usługodawca nie jest stroną Umowy Płatności Online.

 3. Przez czas obowiązywania między Sprzedawcą a Operatorem Płatności Umowy Płatności Online oraz pozostawania w mocy Pełnomocnictwa i w dopuszczalnym przez Pełnomocnictwo zakresie Usługodawca:

  1. przekazuje Operatorowi Płatności informacje o Umowach Sprzedaży zawartych przez Sprzedającego wymagane przez Operatora Płatności do obsługi przyjmowania zapłat z tytułu tych umów zgodnie z Umową Płatności Online,

  2. udostępnia Sprzedawcy w Koncie informacje o płatnościach przyjętych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Płatności Online i ich rozliczeniu, w tym o kwocie środków zgromadzonych u Operatora Płatności i historii transakcji,

  3. umożliwia Sprzedawcy działającemu poprzez Usługodawcę, złożenie z wykorzystaniem Konta Operatorowi Płatności zlecenia wypłaty środków Sprzedawcy zgromadzonych u Operatora Płatności,

  4. składa w imieniu Użytkownika Operatorowi Płatności oświadczenia związane z korzystaniem przez Użytkownika z Płatności Online.

 4. Usługodawca jest uprawniony do składania Operatorowi Płatności w imieniu Sprzedawcy oświadczeń związanych z korzystaniem przez Sprzedawcę z Płatności Online na podstawie i w zakresie udzielonego Pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Usługodawca zleca w imieniu Sprzedawcy wypłatę środków pieniężnych Sprzedawcy zgromadzonych u Operatora Płatności jedynie, jeżeli każdorazowo otrzyma takie polecenie od Sprzedawcy z wykorzystaniem Konta.

 5. Sprzedawca jest uprawniony do złożenia, działając poprzez Usługodawcę, Operatorowi zlecenia wypłaty środków zgromadzonych u Operatora Płatności z tytułu zapłaty za Produkt i otrzymanych przez Sprzedawcę kosztów jego dostawy pod warunkiem, że:

  1. Kupujący zaakceptował Produkt zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIII, w tym poprzez brak podjęcia przez Kupującego działań w terminach określonych w Rozdziale XIII ust. 2, lub

  2. pomimo wszczęcia przez Kupującego procedury rozwiązania sporu dotyczącej tego Produktu zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIII, spór uległ zakończeniu w sposób nie prowadzący w świetle tych postanowień do zwrotu ceny Produktu oraz otrzymanych przez Sprzedawcę kosztów jego dostawy Kupującemu.

 6. Usługodawca jest upoważniony do zlecenia w imieniu Sprzedawcy Operatorowi Płatności:

  1. dokonania zwrotu ceny Produktu oraz otrzymanych przez Sprzedawcę kosztów dostawy Kupującemu, który zapłacił za dany Produkt z wykorzystaniem Płatności Online:

   1. jeżeli w ramach wszczętej przez Kupującego procedury rozwiązywania sporów, o której mowa w Rozdziale XIII, zgodnie z przekazaną Usługodawcy informacją Sprzedający i Kupujący uzgodnili dokonanie zwrotu Kupującemu ceny Produktu oraz otrzymanych przez Sprzedawcę kosztów dostawy,

   2. jeżeli w ramach wszczętej przez Kupującego procedury rozwiązywania sporów, o której mowa w Rozdziale XIII, po szczegółowej analizie argumentów Kupującego okaże się, iż zaszły obiektywne przesłanki uznania stanowiska Kupującego,

  2. dokonania zwrotu ceny Produktu Kupującemu, jeżeli Usługodawca ustali, iż doszło do zagubienia lub zniszczenia przesyłki lub też Sprzedawca nie nadał Produktu w terminie wskazanym w rozdziale XII ust. 8 Regulaminu, w przypadku skorzystania przez Kupującego z Przesyłki LESS_,

  3. zapłaty Usługodawcy kwot należnych Usługodawcy od Użytkownika ze środków Użytkownika zgromadzonych u Operatora Płatności.

 7. Przez czas obowiązywania między Sprzedawcą a Operatorem Płatności Umowy Płatności Online oraz pozostawania w mocy Pełnomocnictwa Usługodawca na polecenie Użytkownika przekazuje Operatorowi Płatności informacje i dokumenty wymagane przez Operatora Płatności.

 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Płatności Online zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy Płatności Online, Regulaminu i Umowy Sprzedaży. Użytkownik odpowiada wobec Usługodawcy za swoje działania lub zaniechania skutkujące powstaniem po stronie Usługodawcy zobowiązań finansowych wobec Operatora Płatności w wyniku niezgodnego z prawem, Umową Płatności Online, Regulaminem lub Umową Sprzedaży działaniem lub zaniechaniem Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Usługodawcy wszelkie kwoty, jakie Usługodawca będzie zobowiązany zapłacić Operatorowi Płatności z powodu działania lub zaniechania Użytkownika niezgodnego z przepisami, Umową Płatności Online, Regulaminem lub Umową Sprzedaży, w tym w przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Sprzedawcę z jego zobowiązań wobec Kupującego.

12) PRZESYŁKI LESS_

 1. Poprzez Przesyłki LESS_ Usługodawca w ramach Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania ze zintegrowanej opcji wysyłki, dzięki której Sprzedawcy mogą oferować wysyłkę swoich Produktów za pośrednictwem Dostawców, zaś Kupujący mogą się zdecydować na zakup Produktu z wykorzystaniem takiej usługi. Oferowanie Przesyłek LESS_ możliwe jest jedynie w przypadku korzystania przez Sprzedawcę z Płatności Online.

 2. Sprzedawca z chwilą wystawiania na Portalu pierwszego Produktu na sprzedaż ma możliwość wyboru Dostawcy, którego usługi będą dostępne w ramach wysyłki oferowanego Produktu. Wybrani w ten sposób Dostawcy będą domyślnie oferowani dla każdego kolejnego Produktu wystawionego na sprzedaż przez danego Sprzedawcę. Sprzedawca w każdej chwili ma możliwość zmiany Dostawców w ramach oferowanych przez siebie Produktów poprzez zmianę ustawień Konta. Sprzedający ma także możliwość oferowania wysyłki Produktu za pośrednictwem innego, niezintegrowanego dostawcy, jednakże w tym wypadku Sprzedawca ponosi cały ciężar organizacji wysyłki Produktu. Sprzedawca może także udostępniać odbiór osobisty zakupionego Produktu po przedpłacie lub z płatnością gotówką przy odbiorze.

 3. Sprzedawca z chwilą wystawienia Produktu na sprzedaż z opcją Przesyłki LESS_ poprzez konkretnego Dostawcę przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wyboru danego Dostawcy przez Kupującego, Dostawcy zostaną przekazane dane niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.

 4. Kupujący w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży może zdecydować się na skorzystanie z usług Dostawcy dostępnego w ramach danego Produktu, skorzystać z opcji odbioru osobistego albo skorzystać z innej opcji wysyłki oferowanej przez Sprzedawcę. Cena danej usługi wysyłki jest każdorazowo wyświetlana przy opcji wyboru takiej usługi.

 5. Kupujący wybierając Dostawcę w ramach Przesyłki LESS_ przyjmuje do wiadomości, że wybranemu Dostawcy zostaną przekazane dane niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Kupujący obowiązany jest podać niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi dane adresowe bądź oznaczyć właściwy punkt odbioru, jeżeli taka opcja jest oferowana przez danego Dostawcę.

 6. Dla skorzystania przez Sprzedawców oraz Kupujących z usług Dostawców w ramach Przesyłki LESS_ niezbędne jest uprzednie zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości treści regulaminów wybranych Dostawców, dostępnych pod następującymi adresami:

  1. dla usług świadczonych przez Inpost sp. z o.o. - https://inpost.pl/regulaminy,

  2. dla usług świadczonych przez DPD Polska sp. z o.o. - https://www.dpd.com/pl/pl/oferta-dla-firm/warunki-wysylki/warunki-wykonywania-uslug-krajowych/,

  3. dla usług świadczonych przez RUCH S.A. - https://www.paczkawruchu.pl/wp-content/uploads/2019/04/Regulamin-PwR_konsumenci_120419-3.pdf

  4. dla usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. - https://www.poczta-polska.pl/akty-prawne/

 7. W ramach Przesyłki LESS_ Kupujący obowiązany jest do zapłaty za wybraną usługę wysyłki Produktu łącznie z zapłatą za Produkt, przy czym kwota należna za usługę wysyłki pobierana będzie na rzecz Usługodawcy w związku z faktem, iż Kupujący zawiera odrębną umowę w ramach świadczenia Przesyłki LESS_ z Usługodawcą.

 8. Po zapłacie przez Kupującego za Produkt oraz usługę wysyłki, do Sprzedawcy wysyłana jest automatycznie wygenerowana etykieta wysyłki właściwa dla wybranego przez Kupującego Dostawcy wraz z instrukcją nadania. Sprzedawca obowiązany jest wykorzystać przesłaną etykietę w celu wysyłki Produktu. Od momentu otrzymania wygenerowanej etykiety Sprzedawca ma 5 dni na nadanie przesyłki z Produktem. Sprzedawca obowiązany jest spakować i nadać Produkt zgodnie z regulaminem wybranego Dostawcy.

 9. Usługodawca będzie na każdym etapie wspierał Sprzedawcę i Kupującego w przypadku problemów z realizacją usługi Przesyłki LESS_, w tym w szczególności w przypadku zgłoszenia Usługodawcy jakichkolwiek problemów, Usługodawca podejmie wszelkie starania celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z danym Dostawcą, w tym także złoży reklamację. W razie potrzeby Użytkownik udzieli Usługodawcy pełnomocnictwa celem dochodzenia należności w przypadku utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie przesyłki, jeżeli taki dokument będzie potrzebny. Użytkownicy zobowiązują się podjąć wszelkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowej realizacji procesu reklamacyjnego w odniesieniu do usługi wysyłki.

 10. W przypadku braku wysyłki zakupionego Produktu przez Sprzedawcę w terminie określonym w ust. 8 powyżej, Usługodawca zleci w imieniu Sprzedawcy Operatorowi Płatności dokonanie zwrotu ceny Produktu oraz zwróci Kupującemu koszty Przesyłki LESS_.

 11. Możliwość skorzystania z Przesyłki LESS_ może być w niektórych przypadkach niedostępna w zależności od możliwości technicznych i logistycznych Dostawców.

13) OCHRONA UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH PŁATNOŚCI ONLINE I WYSYŁKI LESS_

 1. W przypadku Umów Sprzedaży, z tytułu których zapłata następuje z wykorzystaniem Płatności Online, Użytkownicy podlegają następującej procedurze mającej na celu ochronę ich interesów:

  1. Kupujący dokonuje zapłaty za pośrednictwem Operatora Płatności.

  2. Sprzedawca nadaje Produkt zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją dostawy.

  3. Od momentu odbioru Produktu przez Kupującego nadanego w ramach Przesyłki LESS_, Kupujący ma 2 dni na zaakceptowanie Produktu w Portalu (co oznacza zgodność Produktu z ofertą sprzedaży) lub wszczęcie procedury rozwiązania sporu. W przypadku wyboru niezintegrowanego dostawcy przesyłki (nieskorzystanie z Przesyłki LESS_), Kupujący ma 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na zaakceptowanie Produktu lub wszczęcie procedury rozwiązania sporu.

  4. w przypadku zaakceptowania Produktu przez Kupującego ochrona Użytkownika w rozumieniu niniejszego rozdziału wygasa.

 2. Brak działania Kupującego w odniesieniu do akceptacji Produktu w terminie 2 dni od dnia jego odbioru w przypadku korzystania z Przesyłki LESS_ albo 14 dni w przypadku korzystania z usług niezintegrowanego dostawcy oznaczać będzie akceptację Produktu.

 3. Wszczęcie procedury rozwiązania sporu przed zaakceptowaniem Produktu przez Kupującego powoduje, że Sprzedawca nie jest uprawniony do złożenia, działając poprzez Usługodawcę, Operatorowi Płatności zlecenia wypłaty zgromadzonych u Operatora Płatności środków z tytułu zapłaty za Produkt oraz kosztów jego dostawy do momentu zakończenia rozwiązywania sporu.

 4. W razie wszczęcia procedury rozwiązania sporu Kupujący oraz Sprzedawca rozpoczynają między sobą dyskusję celem wyjaśnienia okoliczności spornych, przy czym na tym etapie przedstawiciel Usługodawcy może pełnić w dyskusji rolę pomocniczą.

 5. W przypadku dojścia do porozumienia co do zaistniałego sporu Kupujący oraz Sprzedawca poinformują Usługodawcę o podjętej decyzji. Jeżeli zgodnie z przekazaną Usługodawcy informacją Sprzedawca i Kupujący uzgodnili dokonanie zwrotu Kupującemu ceny Produktu oraz otrzymanych przez Sprzedawcę kosztów dostawy, Usługodawca zleci Operatorowi Płatności w imieniu Sprzedawcy dokonanie takiego zwrotu.

 6. Jeżeli Kupujący oraz Sprzedawca nie dojdą do porozumienia, w dyskusję aktywnie włączy się przedstawiciel Usługodawcy celem rozwiązania sporu. Przedstawiciel Usługodawcy w szczególności może zasugerować uszczegółowienie stanowisk, np. poprzez przesłanie dodatkowych zdjęć lub wyjaśnień.

 7. Jeżeli po szczegółowej analizie argumentów Kupującego okaże się, iż zaszły obiektywne przesłanki uznania stanowiska Kupującego, Usługodawca zleci w imieniu Sprzedawcy Operatorowi Płatności dokonanie zwrotu ceny Produktu oraz otrzymanych przez Sprzedawcę kosztów dostawy Kupującemu zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI. Kupujący w takim przypadku zobowiązany jest na własny koszt zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba, że co innego wynika z ustaleń ze Sprzedawcą. Jeżeli zaś okaże się, iż po szczegółowej analizie zaszły przesłanki uznania jednoznacznych i obiektywnie zasadnych argumentów Sprzedawcy, to spór ulegnie zakończeniu. W takim przypadku Kupującemu przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Jeżeli Kupujący nie otrzyma Produktu nadanego za pośrednictwem Przesyłki LESS_ albo otrzyma Produkt uszkodzony podczas przesyłki powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takim przypadku. Jeżeli Usługodawca ustali, iż doszło do zagubienia lub zniszczenia przesyłki, Usługodawca zleci w imieniu Sprzedawcy Operatorowi Płatności dokonanie zwrotu ceny Produktu Kupującemu oraz rozpocznie procedurę reklamacyjną. Usługodawca wypłaci stosowne odszkodowanie na rzecz Sprzedawcy do wysokości wynikającej z ubezpieczenia oferowanego przez danego Dostawcę oraz zwróci Kupującemu poniesione przez niego koszty Przesyłki LESS_.

 9. Jeżeli Umowa Sprzedaży zawierana jest z pominięciem Płatności Online, Usługodawca nie posiada możliwości ingerencji w spór pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. W takim przypadku Użytkownicy rozwiążą spór we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż Usługodawca może zgłosić stosownym organom wszelkie działania Użytkowników niezgodne z przepisami obowiązującego prawa właściwego dla zawartej Umowy Sprzedaży.

14) KOMENTARZE

 1. Dodawanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu na Konto.

 2. Usługodawca udostępnia za pomocą Portalu możliwość komentowania przez Użytkowników przebiegu transakcji, a także postów innych Użytkowników. W ramach tej funkcjonalności Użytkownik może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danego postu zakupowego oraz Postów.

 3. Użytkownik zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do sformułowania go w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownika zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste.

 4. W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste określonych osób Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności w razie zaistnienia następujących okoliczności:

  1. W razie otrzymania od innych Użytkowników zgłoszenia wystąpienia możliwych nadużyć – po uprzedniej weryfikacji przez Usługodawcę.

  2. W przypadku sprzedaży produktów podrobionych, nieoryginalnych.

  3. W przypadku postów niespełniających wymogów estetycznych.

  4. W przypadkach zidentyfikowanych oszustw, kradzieży, nadużyć, przestępstw.

15) OCENY DOTYCZĄCE TRANSAKCJI

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Portalu możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego Sprzedawcy oraz przez Sprzedawcę oceny danego Kupującego, a także dodania opinii.

 2. Ocena może być wystawiona przez Kupującego tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał zakupu a przez Sprzedawcę tylko w stosunku do Kupujących, którzy dokonali u Sprzedawcy zakupu.

 3. Wystawiona ocena może zostać unieważniona za zgodą autora danej oceny na wniosek jej autora lub drugiej strony. W przypadku uzasadnionego wniosku w odniesieniu do danej oceny Usługodawca uprawniony jest do jej usunięcia.

 4. Użytkownik korzystając z ocen obowiązany jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownicy dokonujący oceny obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 5. Sprzedawca ma możliwość odpowiedzenia na opinię Kupującego, a Kupujący ma możliwość odpowiedzenia na opinię Sprzedawcy, korzystając ze swojego Konta.

16) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]), a także infolinia dostępna pod numerem telefonu wskazanym w Portalu, za pośrednictwem których można wymieniać z COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informacje dotyczące korzystania z Portalu. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

17) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALU i USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Użytkownik może złożyć na przykład pocztą elektroniczną (e-mail: [email protected]) oraz pocztą tradycyjną (ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław).

 2. COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

18) REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupujących ponosi strona Umowy Sprzedaży – Sprzedawca.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 3. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta. Usługodawca nie udostępnia możliwości prowadzenia Konta dla przedsiębiorców i nie posiada narzędzi do ich nadzorowania. Za sprzedaż na Portalu prowadzoną jako przedsiębiorca pełną odpowiedzialność ponosi dany Użytkownik, który taką działalność prowadzi.

19) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie do Użytkowników będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą, w szczególności umów o świadczenie Usług Elektronicznych w Portalu.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, a także we wszelkich innych przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Usługodawcą można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może przy tym skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy z Ustawy o Prawach Konsumenta, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  2. dla pozostałych umów , w tym umowy o Przesyłkę LESS_– od dnia zawarcia umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1. jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

  2. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 11. W przypadku umowy o usługę, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 12. Zawarte w niniejszym rozdziale Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia

 13. 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

20) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

21) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘPU DO PORTALU PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Portalu lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania Konta w Portalu (z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu).

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Produktów oferowanych przez tego Użytkownika w Portalu, tylko wtedy i w takim zakresie, jaki jest konieczny, pod następującymi warunkami:

  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika są:

   1. nieuregulowanie przez Użytkownika wymagalnych należności względem Usługodawcy;

   2. podanie przez Użytkownika w ramach Portalu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, adres);

   3. wystawienie Posta (w tym jego przedmiot i opis) przez Sprzedawcę naruszającego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;

   4. wystawienie przez Sprzedawcę Posta z Produktem ewidentnie niemieszczącym się w zakresie tematyki Portalu;

   5. wystawienie Posta przez Sprzedawcę z naruszeniem warunków wystawiania Produktów wskazanych w Regulaminie;

   6. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników;

   7. składanie Zamówień w celu innym niż zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży;

   8. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika;

   9. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

   10. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika;

   11. wystawianie Produktów niespełniających wymogów estetycznych Portalu, naruszających wizerunek Portalu.

   12. wielokrotne lub rażące naruszenia Umowy Płatności Online, w tym jakiekolwiek naruszenia Umowy Płatności Online powodujące powstanie roszczeń po stronie Operatora Płatności względem Usługodawcy,

   13. wielokrotne lub rażące naruszenia postanowień dotyczących Przesyłki LESS_, w tym jakiekolwiek naruszenia tych postanowień lub odrębnych regulaminów Dostawców powodujące powstanie roszczeń po stronie Dostawcy względem Usługodawcy.

  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Użytkownikowi dostępu do niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych - Konta i Formularza Zamówienia, w szczególności Usługodawca może uniemożliwić danemu Użytkownikowi wystawianie nowych Postów Produktów lub składanie Zamówień poprzez Formularz Zamówienia.

  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do Usługi Elektronicznej Konta. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Postów, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Postów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować.

  4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.

  5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyn będących podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika. Usługodawca cofa w takim wypadku w całości lub w części nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy część ograniczeń lub zawieszenia nie zostały wycofane, a następnie ustały przyczyny dla ich zastosowania, Usługodawca cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.

  6. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. Usługodawca podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Użytkownika. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające, chyba że z okoliczności wynika, iż konieczne jest natychmiastowe zawieszenie świadczenia Usług Elektronicznych. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie danego przypadku.

  7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika Usługodawca przekazuje temu Użytkownikowi – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji;

  8. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca:

   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub

   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

   3. może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

 3. W przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.

 4. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku, gdy Usługodawca może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

 5. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w Regulaminie. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Usługodawcę, bez zbędnej zwłoki przywraca on Użytkownika, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych Usług Elektronicznych zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Sprzedawcę treści w ramach Portalu, w tym w ramach Posta, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści.

 7. Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownikowi nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Kupującego i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

 8. Zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownikowi pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Portalu.

22) PLASOWANIE PRODUKTÓW, TOWARY I USŁUGI DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH

 1. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie Produktów w Portalu:

  1. umieszczenie Produktu we właściwej kategorii;

  2. zastosowanie adekwatnego do wyszukiwanego opisu w tytule i treści Posta;

  3. ilość opinii i wysokość oceny Sprzedawcy;

  4. jakość prezentacji Posta, cechy wizualne Posta internetowego oraz jego opis;

  5. dodanie zdjęć Produktu, ilość dodanych zdjęć;

  6. korzystanie z odpłatnych możliwości promowania Produktów w Portalu.

 2. Parametry determinujące plasowanie Produktów w Portalu mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Kupującemu znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej umożliwić i zwiększyć Sprzedawcom wartość sprzedaży za pośrednictwem Portalu .

 3. Sprzedawca może skorzystać z odpłatnych możliwości promowania swoich Produktów – opis, rodzaje i wpływ odpłatnego promowania na plasowanie są wskazane każdorazowo w Portalu.

 4. Usługodawca, Sprzedawca ani podmioty trzecie w ramach Portalu nie oferują Kupującym przy zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Portalu towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych. „Dodatkowe towary i usługi” oznaczają towary i usługi oferowane Kupującemu przed zakończeniem składania Zamówienia w Portalu dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w Portalu, za wyjątkiem usługi Przesyłki LESS_.

 5. Usługodawca i Użytkownicy podczas korzystania z Portalu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Portalu lub które są generowane w wyniku korzystania z Portalu:

  1. Użytkownicy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Portal: dane danego Użytkownika zamieszczone przez niego w Portalu oraz dane ogólnodostępne w Portalu podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców (imię i nazwisko, adres, ) i inne dane zawarte w opisach poszczególnych Postów w Portalu (takie jak na przykład sposoby płatności i dostawy, adres dostawy i odbioru);

  2. Kupujący: dane jak Użytkownicy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Portal, a dodatkowo szczegółowe dane Sprzedawcy, z którym zawarł Umowę Sprzedaży udostępnione mu przez Sprzedawcę, w szczególności konieczne do dokonania płatności lub korzystania z Produktu; ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o złożonych przez niego Zamówieniach, informacja o wystawionych przez niego ocenach i komentarzach;

  3. Sprzedawcy: dane jak Użytkownicy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Portal, a dodatkowo: podstawowe dane Kupującego, z którym zawarł Umowę Sprzedaży (imię i nazwisko, adres), ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o otrzymanych przez niego Zamówieniach, informacja o otrzymanych przez niego ocenach i komentarzach oraz jego odpowiedziach na oceny i komentarze; dane statystyczne dotyczące jego sprzedaży w Portalu;

  4. Usługodawca: posiada dostęp do wszystkich danych wszystkich Użytkowników, Kupujących i Sprzedawców w Portalu, do których dostęp posiadają Użytkownicy, Kupujący i Sprzedawcy w Portalu zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca przechowuje te dane w celach oraz przez okres ustalony zgodnie z polityką prywatności Portalu.

 6. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż Usługodawca posiada wgląd w treść dyskusji pomiędzy Użytkownikami związanymi z daną Umową Sprzedaży lub zapytaniem o Produkt, w szczególności Usługodawca może zapisywać i przechowywać treść takich dyskusji i konwersacji. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z potwierdzeniem Użytkownika, że Usługodawca posiada prawo do dostępu do wszelkich dyskusji i konwersacji toczących się w ramach Portalu, interpretowania i analizowania ich, a także prawo do dołączenia do danej dyskusji lub konwersacji celem zapobiegania wszelkiego rodzaju nadużyciom, naruszeniom Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa, a także w celu ochrony Użytkowników. Zasady przetwarzania danych, o których mowa w niniejszym ustępie, znajdują się w Polityce Prywatności LESS_.

23) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalu obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.

 2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Użytkownik korzystający z Portalu nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Portalu. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Portalu w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portalu poprzez jej pobieranie, instalowanie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Portalu i na czas jej obowiązywania.

 4. Z chwilą zamieszczenia w Portalu przez Użytkownika treści stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na korzystanie z opublikowanych materiałów, obejmującej także korzystanie z autorskich praw majątkowych, również w celu promocji Portalu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera, telefonu, smartphone’a lub innego urządzenia multimedialnego jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; (2) trwałego lub czasowego utrwalenia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym techniką cyfrową, przy użyciu komputera, w Internecie), w jak najszerszym zakresie, w szczególności w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu, zarówno w całości, jak i do poszczególnych jego składników niezbędne jest jego utrwalenie; (3) trwałego lub czasowego publicznego odtwarzania, wyświetlania oraz publicznego udostępnienia, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, także w Internecie) lub przechowywania utworu techniką cyfrową.

 5. Znaki handlowe COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

24) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Portal zawierane są w języku polskim.

 2. Zmiany Regulaminu:

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; wprowadzeniu odpłatności Usług Elektronicznych wcześniej bezpłatnych; zmiany operatora obsługującego płatności, dodania nowych operatorów lub zrezygnowania z usług operatora obsługującego płatności; zmiany regulaminu operatora płatności, zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Portalu, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5 poniżej. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

  3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.

  4. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

   1. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.

   2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym w ust. 2 pkt 2 powyżej, w przypadku, gdy Usługodawca:

   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,

   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Portalu, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

  6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

 3. Do Usług Elektronicznych oraz Usług Odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu zastosowanie znajduje regulamin w brzmieniu aktualnym na dzień zawarcia danej umowy o świadczenie usług do momentu zaakceptowania niniejszego Regulaminu lub upływu okresu notyfikacyjnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Dziękujemy za uważną lekturę!

Zapraszamy do współpracy,

Zespół LESS_

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

LISTA PRODUKTÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W PORTALU

Wystawianie w Portalu Postów związanych z poniższymi rodzajami produktów i usług jest zabronione:

 • Narkotyki i narzędzia przeznaczone w szczególności do produkcji narkotyków, akcesoria związane z narkotykami, substancje naśladujące narkotyki i/lub inne produkty psychoaktywne (np. K2, szałwia rozwidlona, ​​inhalatory azotanowe, sole do kąpieli, syntetyczne konopie indyjskie, mieszanki zioła do palenia, kadzidła ziołowe i substancje podobne do HCG / HGH),

 • Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze etc.

 • Pseudofarmaceutyki/nutraceutyki i produkty spożywcze lub inne produkty przyjmowane drogą pokarmową sprzedawane za pośrednictwem bezpodstawnych i/lub niezgodnych z prawem oświadczeń zdrowotnych lub medycznych (np. suplementy diety, witaminy, produkty odchudzające, przeciwdziałające starzeniu się, budujące mięśnie, stymulujące seksualnie, produkty odtruwające),

 • Produkty kosmetyczne, które zapewniają ekstremalne rezultaty (przeciwzmarszczkowe, naprawcze itp.),

 • Tytoń i alkohol oraz produkty lub usługi prawnie ograniczone wiekowo (w tym e-papierosy),

 • Produkty lub usługi oferowane lub przeznaczone do wykorzystania przy tworzeniu narkotyków lub leków (np. produkty „grow shop”, nasiona roślin konopi itp.),

 • Produkty oferowane w ramach tzw. piramid sprzedażowych,

 • Usługi typu timeshare oraz usługi w jakikolwiek sposób powiązane z usługami timeshare,

 • Produkty i usługi finansowe, np. pożyczki, kredyty etc., w tym jakiekolwiek usługi pośrednictwa finansowego, karty przedpłacone, karty z kodami, czeki, udziały w spółkach, akcje, obligacje, inne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, wierzytelności, polisy ubezpieczeniowe, wirtualne środki pieniężne, przekazy pieniężne,

 • Karty podarunkowe, karty SIM, wszelkiego rodzaju karty przedpłacone,

 • Usługi związane z crowdfundingiem,

 • Produkty podrabiane, repliki lub produkty, które naruszają prawa własności intelektualnej, w tym te zaprojektowane w celu naruszenia cudzej własności intelektualnej (np. podróbki, imitacje, bootlegi),

 • Usługi organizacji podróży i zorganizowanego wypoczynku,

 • Bilety na wydarzenia sportowe, rozrywkowe itp.,

 • Samochody, części samochodowe,

 • Broń, amunicja, broń wojskowa, materiały wybuchowe (w tym fajerwerki), części broni palnej,

 • Produkty i usługi promujące nienawiść, przemoc, dyskryminację, terroryzm, nękanie lub wykorzystywanie psychiczne,

 • Produkty lub usługi związane z kampaniami politycznymi lub społecznymi,

 • Produkty zaprojektowane do omijania technik ochrony praw autorskich lub w inny sposób ułatwiające nielicencjonowane korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim (np. „Mod-chipy” do łamania szyfrowania komputerów do gier),

 • Produkty lub usługi powiązane z zakładami bukmacherskimi, w tym w szczególności oferowanie typów i systemów gry, gry hazardowe, loterie, konkursy losowe,

 • Produkty niedopuszczone do obrotu w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej, jak również usługi zakazane na podstawie takich przepisów,

 • Wszelkiego rodzaju produkty i usługi o charakterze erotycznym, w tym usługi online zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD.

 • Fałszywe referencje oraz produkty, które sprzyjają oszustwom (w tym fałszywe dowody osobiste i dokumenty rządowe),

 • Usługi typu mail-order bride oraz usługi pośrednictwa randkowego,

 • „Farmy kliknięć” w mediach społecznościowych (tj. sprzedaż wszelkiego rodzaju kliknięć/ polubień/recenzji/rekomendacji w serwisach społecznościowych),

 • Jammery oraz inne urządzenia zaprojektowane do blokowania lub zakłócania komórkowych i osobistych urządzeń/sygnałów (np. GPS), produktów deszyfrujących, w tym mod-chipów, urządzenia i oprogramowanie szpiegowskie,

 • Usługi przechowywania w chmurze i udostępniania plików,

 • Produkty i usługi związane z pseudonauką (np. jasnowidzenie, horoskopy, wróżenie itp.),

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław
[email protected]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU

Lista Krajów, w których świadczone są usługi Operatora Płatności

 • Austria

 • Australia

 • Belgia

 • Brazylia

 • Chorwacja

 • Czechy

 • Estonia

 • Finlandia

 • Francja

 • Grecja

 • Hiszpania

 • Irlandia

 • Kanada

 • Litwa

 • Luksemburg

 • Łotwa

 • Niderlandy

 • Niemcy

 • Polska

 • Portugalia

 • Słowacja

 • Słowenia

 • Stany Zjednoczone

 • Szwajcaria

 • Węgry

 • Wielka Brytania (w tym Wyspy Man i Jersey)

 • Włochy