Sprawdź teraz
aplikację LESS_
Ulubione Info Sprzedaj Profil

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, e-mail: [email protected]

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

a) w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Tobą umowy np. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art.6 ust.1 lit. b RODO),

b) w celu realizacji zadań i obowiązków Administratora nakładanych przez przepisy prawa,

c) również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ewentualnym ustalaniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d) realizacji działań na które została wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora a w przypadku wyrażenia zgody, do czasu jej cofnięcia.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

a) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

b) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług

c) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, w związku z czym niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Masz jednak pełną dobrowolność w podaniu nam danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

a) uzyskania dostępu do swoich danych;

b) żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne,

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach,

e) powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Twoje dane o zmianach dokonanych przez Twoje w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie);

f) żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) żądania przenoszenia danych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu lub formy, w jakiej przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy napisz do nas i opisz swoją sprawę na adres: [email protected]

Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, które podajesz nam przekazując swoje CV.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz o prawach jakie Ci w związku z tym przysługują.

Wysyłając do CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłoszenie rekrutacyjne zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław

Możecie się Państwo skontaktować z nami w kwestiach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: [email protected], a także pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Twoje dane przetwarzamy w celu i na podstawie przepisów:

  • w przypadku danych, które nam Państwo przekazujecie, wskazanych w Kodeksie pracy, CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza je zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera c RODO. Mówi on o przetwarzaniu danych w celu wypełnienia wymogów prawa. Ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji,

  • dane które nam Państwo przekazujecie, a które wykraczają poza zakres wskazany w Kodeksie pracy, (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twoje dobrowolnej zgody, którą wyrażacie wysyłając CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji,

  • nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwie, nie umieszczajcie ich w swoich dokumentach.

Twoje dane są przechowywane przez okres:

a) 3 miesięcy od zamknięcia procesu rekrutacji na dane stanowisko w przypadku bieżącej rekrutacji,

b) do czasu odwołania przez Twoje zgody (przed upływem 3 miesięcy) w przypadku danych wykraczających poza wskazane w Kodeksie pracy,

c) do czasu realizacji Twoje żądania usunięcia danych osobowych (przed upływem 3 miesięcy).

Twoje dane nie są udostępniane poza CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem Twoje danych osobowych, macie Państwo prawo do:

Prawo do cofnięcia zgody

Zgodę na przetwarzanie danych wyrażacie dobrowolnie. Każdą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych

Możecie zażądać:

- aby CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzieliła Państwu informacji o tym czy przetwarza Twoje dane,

a jeśli je przetwarza, możecie zażądać:

- aby udzielono Państwu dostępu do tych danych,

- aby jeszcze raz udzielono Państwu informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajecie.

Prawo do sprostowania

Jeśli uznacie, że Twoje dane osobowe, które CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza są nieprawidłowe lub niekompletne, macie prawo żądać, aby CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością je niezwłocznie sprostowała.

Prawo do usunięcia danych

Macie Państwo prawo zażądać, aby CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przestała przetwarzać Twoje dane i usunęła je (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego Administratora).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli Państwo uważacie, że:

- dane, które CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza są nieprawidłowe,

- CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcecie, abyśmy je usunęli,

- dane, które CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcecie, aby je CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usuwała, choć są CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i już niepotrzebne,

Macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzna takie żądanie, Twoje dane będą wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Twoje danych również wtedy, gdy złożycie sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoje szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało, w zależności od tego czy interes CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest nadrzędny wobec przyczyn Twoje sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców

Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ograniczy ich przetwarzanie, to CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poinformuje o tym odbiorców tych danych chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.

Jeśli tego Państwo zażądacie, CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poinformujemy Twoje o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizuje Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Państwu one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego Administratora.

Jeśli tego zażądacie, CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prześle je bezpośrednio nowemu Administratorowi.

Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia w CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prawo do sprzeciwu

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas swoich danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).